Cmentarze

REGULAMIN CMENTARZY PARAFIALNYCH
w Podsarniu i Harkabuzie

1. Regulamin  cmentarzy obowiązuje od 15.08.2012r.

2 .Cmentarze są własnością Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jana Pawła II w Podsarniu – Harkabuzie. Służy do grzebania zmarłych, wyrażenia pamięci i czci dla tych, którzy odeszli do wieczności.

3. Cmentarzem zarządza proboszcz parafii. Wszelkie prace na cmentarzu muszą być uzgodnione z Ks. Proboszczem.

4. Na cmentarzu, na wyznaczonych miejscach grzebalnych można grzebać parafian i tych, którzy posiadają na nim opłacone miejsce.

5. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu uzgadnia się w kancelarii, gdzie należy przedłożyć: akt zgonu z USC, kartę zgonu oraz zgodę na pogrzeb katolicki od Proboszcza miejsca zamieszkania – jeśli zmarły nie był naszym parafianinem.

6. Miejsce grobu ustala wraz z dysponentem miejsca Proboszcz. Przygotowanie miejsca grobu wykonuje grabarz. Może on zacząć przygotowywać grób, gdy wszystkie formalności zostaną wypełnione. (min. określone miejsce na cmentarzu, rodzaj grobu…)

7. Gdy to możliwe wykonujemy groby rodzinne, aby oszczędzić miejsce na cmentarzu. Wymiary mogił według:  Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych:

a) grób dziecka – długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2m;

b) grób człowieka dorosłego – długość 2,0 m, szerokość 1,0 m, głębokość 1,7

c) miejsce pod urnę – kwadrat o boku 0,5 m i głębokość 0,7 m.

d) grobowiec – długość 2,2 m, szerokość 0,8 m i głębokość 0,8 m (pojedynczy) i głębokość powiększona o 0,8 m dla każdej następnej trumnyumieszczanej nad poprzednią.

Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych, w głąb.

8. Dysponent grobu zobowiązany jest do wniesienia opłaty za dzierżawę miejsca na grób. Przez opłatę dzierżawną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie jego użytkownikiem. Należy zadbać o zaznaczenie grobu: krzyż lub pomnik oraz opis, z podaniem osób w nim pochowanych i dat urodzenia i śmierci Należy też ustanowić dysponenta grobu.

9. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne po 20 latach, licząc od daty poprzedniego pochówku (jeśli nie był to grób głębinowy).

10. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia dzierżawy przez złożenie opłaty,(opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty nie może przekroczyć 6 m-cy) to parafia traktuje to, jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu., i może użyć go do pochowania innej osoby.

11. W czasie inwentaryzacji cmentarzy istnieje możliwość rezygnacji z dzierżawy grobu. Należy to zrobić w formie pisemnej w kancelarii parafialnej. Do rezygnacji z dzierżawy grobu uprawniony jest dysponent grobu. Wszystkie formalności i prace należy ustalić z Proboszczem. Wszelkie prace wykonywane na cmentarzu przez grabarza, uzgadniane są z Administratorem cmentarza.

12. Groby, które w czasie inwentaryzacji cmentarzy nie zostaną objęte dzierżawą (nie mają dysponenta grobu), lub są anonimowe (nie da się ustalić, kto został w nich pochowany), i nikt nie zgłosi się do dzierżawy miejsca do 20 lat od ostatniego pochówku, zostaną „przekopane”(likwidowane). Miejsce po „przekopaniu” grobu będzie wykorzystane na nowy grób, zgodnie z pkt.9 regulaminu.

W przypadku nie uiszczenia opłaty 20-letniej grób kwalifikuje sie do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych).
Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacja umieszczona na grobie na co najmniej 3 miesiące przed terminem jego likwidacji.

Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

Niezależnie od powyższego uregulowania jest wzbronione użycie do ponownego pochowania grobów, mających wartość pamiątek historycznych (ze względu na swą dawność lub osoby, które są w nich pochowane, lub zdarzenia, z którymi mają związek ) albo wartość artystyczną.

13. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia. To samo dotyczy miejsc rezerwowanych, tzn. opłaconych, ale jeszcze niewykorzystanych do pochówku. Można zarezerwować miejsce na przyszły pochówek po opłaceniu wybranego miejsca.

14. Na grobach można stawiać nagrobki, jednakże przed przystąpieniem do realizacji tej inwestycji, należy przedłożyć proboszczowi szkic, zawierający ogólny wygląd oraz wymiary zewnętrzne, uwzględniające usytuowanie przyszłego grobu na cmentarzu. Termin prac należy uzgodnić z Administratorem cmentarza.

Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoją pracę tylko wtedy, gdy posiada zezwolenie wydane przez Administratora cmentarza – możliwe jest ustalenie słowne wykonywanych prac wraz z ogólnym usytuowaniem pomnika.

Dotyczy to szczególnie wymiarów pomnika, jego położenia w sektorze i rzędzie.

Remont nagrobka lub grobowca podlega takim samym prawom jak postawienie nowego nagrobka lub grobowca. Prace przy nagrobku (obramowanie itd.) należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach.

Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach, (dotyczy to także pozostałości po zmienionym nagrobku). Zabrania się przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na terenie cmentarza bez zabezpieczeń np. w postaci folii, blachy, papy itp.

Wszystkie odpadki należy składać w wyznaczonych miejscach. Nie wolno uszczuplać przejścia między grobami. Przestrzeń między grobami może być zabudowana tylko w formie nietrwałej.

To samo dotyczy wykonania pomnika systemem gospodarczym.

15. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.

16. Zabrania się samowolnego usuwania i sadzenia drzew czy krzewów na cmentarzu, stawiania ławek czy małej architektury. Zabrania się, prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek na terenie cmentarza.

17. W kancelarii parafialnej można zasięgnąć również informacji dotyczących spraw wykraczających poza niniejszy regulamin, a dotyczących funkcjonowania cmentarzy parafialnych.