CHRZEST

Chrzest św. jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez Chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania” (KKK 1213).
Sakramentu chrztu udzielamy w trzecią niedzielę każdego miesiąca na mszy św. o godz. 10.00 w Harkabuzie i 11.15 w kościele parafialnym

Kiedy zgłosić dziecko do chrztu?

Po urodzeniu się dziecka, przynajmniej tydzień przed terminem chrztu, rodzice proszeni są o zgłoszenie dziecka w kancelarii parafialnej. Wymaganym dokumentem jest wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego. Jeśli rodzice dziecka zawarli małżeństwo w innej parafii, przedstawiają również świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa, wydane w tamtej parafii.

Gdy rodzice nie mają ślubu kościelnego.

Instrukcja w sprawie chrztu dzieci, których rodzice nie są związani kanonicznym małżeństwem: Zgodnie z instrukcją duszpasterską Konferencji Episkopatu Polski z 1975r. o udzielaniu sakramentu chrztu św., do chrztu należy dopuszczać wszystkie dzieci zgłoszone przez rodziców lub prawnych opiekunów, jeśli osoby te są wierzące i zobowiążą się, że dzieci będą wychowane w wierze, w której zostaną ochrzczone. W związku z możliwością zaistnienia różnych sytuacji ustala się:
  1. Nie należy udzielać sakramentu chrztu św. małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców lub prawnych opiekunów, a tym bardziej wbrew ich woli.
  2. Do udzielenia chrztu wystarczy prośba jednego z rodziców bądź prawnych opiekunów.
  3. Jeśli chrzest zgłasza matka samotnie wychowująca dziecko, która jest osobą praktykującą, chrzest winien odbyć się bez dodatkowych wymagań.
  4. Jeśli rodzice żyją w związku cywilnym lub w konkubinacie i nie mogą zawrzeć małżeństwa z powodu przeszkód kanonicznych, jednak praktykują swoją wiarę w tym, co jest dla nich możliwe, dziecko należy ochrzcić, wymagając na piśmie oświadczenia rodziców, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej.

Rodzicami chrzestnymi powinni być:

  •  osoby religijne, wyznania katolickiego, bierzmowane, a jeśli są małżonkami, żyjące w sakramentalnym związku małżeńskim
  • Rodzice chrzestni przygotowują: białą szatę (matka chrzestna) – świecę chrzcielną (ojciec chrzestny).