Historia miejscowości

Podsarnie

Podsarnie leży w dolinie potoku Orawka, pomiędzy Wielkim Działem (935 m. n.p.m.) i Łysą Górą w Beskidzie Wyspowym. Jest to jedna ze starszych miejscowości na Górnej Orawie. W źródłach historycznych, do XVIII wieku, kiedy ostatecznie przyjęła się nazwa wsi, funkcjonowały również inne nazwy jak: Orawka Pośrednia, Orawka Mała, Niżna Orawka, Orawka pod Sarną. Pierwsza wzmianka o terenach Podsarnia znajduje się w rejestrze podatkowym z 1567 roku. Jest to rejestr inwentaryzujący dobra rodziny Thurzonów. Objęli oni w tym czasie w posiadanie całą Orawę z planem jej zagospodarowania2. Początki miejscowości ściśle związane są z jej pierwszym sołtysem Melchiorem Sarną, który w 1585 roku otrzymał akt lokacyjny. Zgodnie z przyjętą wcześniej tradycją, jako zasadca – sołtys Melchior – otrzymał od właścicieli Zamku Orawskiego 2 łany leśne (ok. 50 ha) oraz zwolnienie z podatków. Podporządkowani mu byli chłopi zwani siedlakami wołoskimi. Zasiedlony teren, ze względu na ukształtowanie terenu, był niezmiernie trudny do życia. Świadczą o tym porównania rejestrów podatkowych z 1619 i 1624 roku. Gdy skończył się okres wolnizny, a siedlaków nie przybyło,sołtys ograniczył liczbę swoich zagrodników z sześciu do dwóch i zamknął młyn. W roku 1604 w miejscowości było zaledwie osiem domów. W 1619 roku sołtys Melchior miał jednego poddanego siedlaka i sześciu komorników, do tego spro­wadził jeszcze ośmiu wałachów. W 1647 roku obrabiano tu sześć ról. Rola sołtysia była siódma. W 1659 roku mieszkało w Podsarniu trzystu sześćdziesięciu jeden ludzi (trzystu pięćdziesięciu dziewięciu katolików i protestantów dwóch rzymskokatolickiej parafii w Podwilku. W XVII wieku na Orawie zaczęło dochodzić do starć na tle religijnym. Czas ten oczywiście nie sprzyjał rozwojowi miejscowości. Gdy Kościół w Podwilku w 1618 roku stał się zborem protestanckim, mieszkańcy Podsarnia, broniąc swoich katolickich korzeni, dokonywali chrztów i ślubów w sąsiednich parafiach: Spytkowicach i Rabie Wyżnej. Świadczą o tym metryki tych parafii. wyznania ewangelickiego). Podsarnie wchodziło w skład. Andrzej Matuszczyk, Orawa i Pasmo Podhalańskie. Przewodnik, Kraków 1997, s. 19n. Piotr Krzywda, Orawa – dzieje i osadnictwo, b. m., b. r., s. 1. W 1683 roku prowadzące spod Wiednia wojska litewskie dokonały zniszczenia Podsarnia i Podwilka podczas przemarszu przez te miejscowości. Po czasach spustoszenia niemal całej Górnej Orawy, w Podsarniu gospodarowano zaledwie na dwóch rolach. W roku 1870 miejscowość liczyła sto pięćdziesiąt osiem osób, które mieszkały w trzydziestu dwóch domach. Historia Podsarnia, ze względu na parafię, jest ściśle związana z dziejami Podwilka. W Podwilku, w 1687 roku, rozprawiono się ostatecznie z protestantami. Przy kościele powstała szkoła parafialna, do której uczęszczały dzieci z Podsarnia. Dopiero w 1875 roku mieszkańcy Podsarnia zdecydowali się na wybudowanie własnej szkoły. Budynek przetrwał po dzień dzisiejszy. Do niedawna funkcjonował jako kaplica i dom pogrzebowy. Odprawiano w nim okolicznościowe msze; mieszkańcy organizowali majówki, odmawianie różańca. Obecnie, od czasu kiedy Podsarnie wraz z sąsiednim Harkabuzem stały się samodzielną parafią, w kaplicy odprawiane są msze co niedzielę i kilka razy w tygodniu. Do dnia dzisiejszego, Podsarnie jest jeszcze jedyną miejscowością na Orawie bez własnego kościoła 5. Do głównych zabytków sakralnych w miejscowości należy krzyż z 1811 roku, na miejscowym cmentarzu. Ciekawa jest również przydrożna figura św. Jana Nepomucena z 1874 roku. Zachowała się też charakterystyczna, regionalna, drewniana dzwonnica z ufundowanym w 1924 roku przez rodaków ze Stanów Zjednoczonych dzwonem. Miejscowość posiadała kilka charakterystycznych dla budownictwa orawskiego domów z tradycyjną „wyską”. Niestety zostały one całkowicie zniszczone w latach siedemdziesiątych. Szkoda, że tak się stało, bo wieś znana jest z bogatych tradycji snycerskich. Dawniej także, duża grupa tutejszej ludności, oprócz rolnictwa i pasterstwa zajmowała się wyrobami z lnu 6. Jeżeli chodzi o przynależność regionalną, Podsarnie należy do Górnej Orawy. Pielęgnowane są kulturowe tradycje, zachowana jest jeszcze gwara. Dużą rolę w utrzymywaniu lokalnej świadomości odgrywa szkoła, gdzie prowadzone są zajęcia z edukacji regionalnej, organizowane konkursy wiedzy o Orawie, literackie, recytatorskie itp. Podsarnie korzysta z faktu, że administracyjnie znajduje się w obrębie Gminy Raba Wyżna. Władze Gminy dbają o rozwój miejscowości poprzez unowocześnianie bazy oświatowej, inwestycje budowlane, politykę tworzenia bazy rekreacyjno – sportowej. Należy w tym miejscu. Obecnie z inicjatywy mieszkańców i posła na Sejm RP Edwarda Siarki rozpoczęto budowę kościoła. Prace są zaawansowane. Planowane zakończenie na inwestycji na koniec roku 2008. Podsarnie od roku 2006 wraz z Harkabuzem tworzy odrębną parafię z ks. proboszczem Leszkiem Urodą. (Zbigniew Ładygin, 7 dni na Orawie polskiej. Przewodnik turystyczny, Warszawa – Kraków 1985, odnotować fakt doniosłej roli, jaką w kształtowaniu się obecnego wizerunku miejscowości, odegrał i odgrywa rodowity Podsarnianin, mgr Edward Siarka (Wójt Gminy Raba Wyżna w latach 1998 – 2005, od 2006 r. Poseł na Sejm RP). Obecnie Podsarnie liczy około 780 mieszkańców. W ostatnich latach wyremontowano budynek remizy OSP, gdzie znajduje się punkt lekarski i gabinet dentystyczny jak również punkt kasowy Banku Spółdzielczego z Raby Wyżnej. We wsi dają się zaznaczyć duże tendencje rozwojowe, o czym świadczą inwestycje typu – budowa kościoła7, sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej jak również projekty skanalizowania miejscowości i budowy oczyszczalni ścieków. Odnotować trzeba również założenie w 2004 roku klubu sportowego, którego działacze organizowali imprezy sportowo – rekreacyjne dla lokalnej społeczności 9. Należy dodać, że utworzono wiele prywatnych zakładów produkcyjnych i usługowych, zaczęła się rozwijać agroturystyka.

Oprac. Adam Karbowski w roku 2008

Harkabuz

Harkabuz od początku swojej historii był związany z oddaloną o 9 km parafią Podwilk. Odległość od kościoła parafialnego była dużą niedogodnością dla wiernych. Latem 1957 roku zrodził się nieformalny pomysł budowy świątyni. Jedna z mieszkanek Pani Zofia Kondys przeznaczyła swoją działkę pod budowę. Jednak nie mogąc uzyskać pozwolenia na budowę kaplicy od ówczesnych władz gminy Raba Wyżna postanowiła zdobyć pozwolenie na budowę domu mieszkalnego. Tak w 28 grudniu 1958 roku wszyscy mieszkańcy rozpoczęli budowę kaplicy. Wznoszono ją z drewnianych belek, celowo pora zimową, aby ukryć fakt budowy przed władzami komunistycznymi, które zimą nie kontrolowały zasypanej śniegiem miejscowości. Budową kierował  Ignacy Sikora i Florian Kondys. Gdy wiosną władze partyjne stwierdziły, że zamiast budynku mieszkalnego stoi kaplica nakazały jej rozbiórkę. Ponieważ decyzja nie została wykonana , na budowniczych nałożono karę pieniężną i podtrzymano decyzje rozbiórki.  Sołtys jednak wynegocjował, że rozbiórki dokona sam. Faktycznie nie wykonał jej całkowicie tylko do poziomu okien budynku zauważyć dzisiaj w architekturze kaplicy.  W  czerwcu 1970 roku parafie wizytuje ówczesny biskup krakowski, kadr. Karol Wojtyła (22-23-24 .06.1970).  23 czerwca 1970r. po południu,  w Harkabuzie spotkał się z mieszkańcami wsi.  Ta  wizyta głęboko utkwiła w sercach wiernych, gdy wspominają jak  ze łzami w oczach witali swego Kardynała. W pamiętnej dla mieszkańców przemowie obiecuje, że będzie w kaplicy odprawiana Msza św.  Pierwszą MSzę św. odprawił ks. Józef Czekaj , proboszcz dna 29 czerwca 1907r. o godz. 15.00 . Od tej pory w kaplicy w święta odprawiana jest Msza św. W 1977 roku mieszkańców przyjmujących młodzież oazową ponownie spotykają szykany od władz komunistycznych. Ksiądz Kardynał po raz drugi nieoficjalnie przybył do Harkabuza , aby spotkać się z młodzieżą i gospodarzami , przyjmującymi młodzież. W latach 80- tych kaplicę stopniowo rozbudowywano. Z okazji Roku Jubileuszowego przebudowano gruntownie kaplicę nadając jej dzisiejszy wygląd.

Orawa

Zapraszamy na strony o Orawie:

Kurier Orawski

trochę historii:

II Wojna Światowa